Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PIF PAF

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.        Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem sklep internetowego PIF PAF dostępnego pod adresem internetowym www.pifpaf.in

3.        Właścicielem i administratorem sklepu jest Jakub Zasuń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Zasuń Pracownia Projektowa z siedzibą we Wrocławiu (50-306) przy ul. ks. Konstantego Damrota 46 lok. 2, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9491910809; REGON: 361201291.

4.        Użytkownicy mogą skontaktować się ze Sprzedawcą przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że pracownicy Sprzedawcy dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

5.        Użytkownicy mogą skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

a.        Tel.: 661159315

b.        E-mail: pifpafsklep@gmail.com;

c.        Listownie: ul. ks. Konstantego Damrota 46 lok. 2.

6.        Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

7.        Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

8.        Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca kieruje swoją działalność do tego państwa.

9.        Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.     Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a.        Przetwarzania formularza zamówienia;

b.        Przetwarzanie formularza kontaktowego;

11.     Wskazane w pkt. 10 powyżej usługi świadczone są nieodpłatnie.

12.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą złożenie zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz umowa o świadczenie usług umożliwiająca kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia oraz zapytania. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia oraz udzielenie odpowiedzi.

 

II. DEFINICJE

1.        Sklep – sklep internetowy PIF PAF Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.pifpaf.in.

2.        Sprzedawca / Usługodawca - podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.

3.        Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

4.        Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.

5.        Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta oferty Sklepu.

6.        Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.        Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.        Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.

9.        Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

10.     Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

11.     Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.        Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

2.        Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 

IV. ZAMÓWIENIA

1.        Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Polski oraz krajów należących do Unii Europejskiej.

2.        Zamówienia w Sklepie można składać poprzez Formularz zamówienia,

3.        Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.        Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5.        Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6.        Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

7.        Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 10 dni.

8.        Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

9.        Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

10.     Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności

11.     Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

12.     W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

V. PŁATNOŚCI

1.        Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.        Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

3.        Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.        Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

a.        płatność internetowa za pomocą systemu płatności PAYPAL, PRZELEW24

5.        Kupujący korzystający z systemów płatności winien zapoznać się regulaminem obsługi płatności danego operatora płatności.

6.        W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7.        Termin na dokonanie wpłaty wynosi 5 dni. Po upływie terminu płatności zamówienie jest anulowane.

8.        Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.

9.        Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie sklepu w zakładce Płatności.

10.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. DOSTAWA

1.        Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a.        dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską;

b.        dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez Pocztę Polską;

c.        odbiór w Paczkomatach Inpost;

2.        Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.

3.        Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.

4.        Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.

5.        Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

VII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1.        Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jeżeli tak wskazano na karcie Produktu - objęte gwarancją producenta. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Produktem.

2.        Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

3.        Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

4.        Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

5.        Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

6.        Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

7.        Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 5 rozdziału I Regulaminu.

8.        Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

9.        Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

a.        żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo

b.        żądać usunięcia wady, albo

c.        złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

d.        złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

10.     Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

11.     Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

13.     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

·         W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 5 rozdziału I Regulaminu.

14.     Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

15.     Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a.        pisemnie na adres reklamującego;

b.        drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;

c.        drogą telefoniczną.

 

VIII. REKLAMACJA POZOSTAŁYCH USŁUG SKLEPU ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1.        Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.        Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

a.        dane tożsamości Użytkownika;

b.        temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

c.        okoliczności uzasadniające reklamację;

d.        podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3.        Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4.        Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a.        reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

b.        reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

c.        reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

d.        Reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5.        O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

6.        Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7.        Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.        Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a.        pisemnie na adres reklamującego,

b.        drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

c.        drogą telefoniczną.

9.        Informujemy, że Konsumentem posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:

a.        zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b.        zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c.        skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.     Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

a.        https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.        https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub

c.        http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.        Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2.        Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

a.        dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

                                                               i.      obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

                                                              ii.      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b.        dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3.        Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5 rozdziału I. Regulaminu lub za pośrednictwem formularza on-line dostępnego u sprzedawcy. Formularz zostanie przesłany w formie elektronicznej na prośbę kupującego.

5.        Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.        W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.        Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy /w szacunkowej wysokości około 12 PLN ponosi Konsument.

8.        Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.        Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

10.     W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.     Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

12.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a.        w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.        w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

 

X. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY

1.        W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

2.        W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

 

XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.        W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.        Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.

3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

4.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

5.        Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

 

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.        Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2.        Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 

XIV. ZMIANY REGULAMINU

1.        Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

2.        Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3.        Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

4.        Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

2.        Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3.        We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

4.        Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale VIII Regulaminu.

5.        Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 5 rozdziału I Regulaminu.POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PIF PAF

Szanując Twoje prawo do prywatności, Jakub Zasuń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Zasuń Pracownia Projektowa z siedzibą we Wrocławiu (50-306) przy ul. ks. Konstantego Damrota 46 lok. 2, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9491910809; REGON: 361201291, („PIF PAF”) stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Sklepu internetowego pod adresem www.pifpaf.in („Sklep”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

 

Kto jest administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Zasuń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Zasuń Pracownia Projektowa z siedzibą we Wrocławiu (50-306) przy ul. ks. Konstantego Damrota 46 lok. 2, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9491910809; REGON: 361201291.

 

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: Imię, Nazwiska, Adres, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Wypełniając formularz, możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Sklep korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

 

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

 

Prawa autorskie

Sklep jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Sklepu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że sklep zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w sklepie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Sklepie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

 

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Sklepu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie ze Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

 

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Sklepu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

 

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” naszego Sklepu.

 

Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Sklepie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z sklepu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Sklepu.

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1)       świadczenia usług;

2)       dostosowania zawartości Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

3)       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4)       prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5)       zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1)       sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2)       stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Ze względu na cel w ramach Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 

1)       wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

2)       pliki cookies wydajnościzbierają informacje na temat sposobu korzystania z Sklepu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu;

3)       pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

4)       pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

5)       pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

 

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.      

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Sklepu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

 

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

                                                                           

Linki do innych stron internetowych i sklepy zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Sklepie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Sklepie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.